czwartek, 22 listopada 2018

SPECJALNE OFERTY NA ORGANIZACJE PROCEDUR ŚLUBNYCH WE WŁOSZECH - ROK 2019PROPONUJEMY ORGANIZACJE PROCEDUR ŚLUBNYCH W WŁOSZECH I W SPECJALNEJ OFERCIE !!!

ZAPROPONOWANE CENY ZAWIERAJĄ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE OPŁATY I OFIARY, ORAZ MAJĄ ZDEFINIOWANE MIEJSCA I TERMINY CEREMONII
(MŁODA PARA Z OBYWATELSTWEM POLSKIM).

Zawierają:
  • Rezerwacja terminu ślubu w USC lub kościele.
  • Procedurę organizacyjna z zakresu przygotowania niezbędnej dokumentacji w Polsce (cywilnej i kościelnej).
  • Dopatrzenie wszystkich formalności we Włoszech, tak aby ślub się odbył i został wydany akt ślubu, który będzie ważny w Polsce.
  • Opłaty za tłumaczenia z języka polskiego na język włoski, wykonane przez Polski Konsulat w Rzymie (2 dokumenty cywilne).
  • Opłaty administracyjne po stronie włoskiej (cywilne i kościelne).
  • Tłumacz na spotkanie w USC w przeddzień ślubu na ostatnie formalności przedślubne w USC.
  • Ofiara kościelna dla włoskiej parafii.
  • Ofiara dla celebranta polskojęzycznego z ewentualnymi kosztami transferu.
  • Koordynacja dnia ślubu w języku polskim.


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i kontaktu z nami

WENECJA (USC przy Canal Grande)
08/03/2019 (rano) ślub cywilny - łączny koszt 1.000 Euro*

RZYM (*tylko jeden kościół)
24 i 26/04/2019 (godz.11:00) ślub konkordatowy - łączny koszt 750 Euro*
29/05/2019 (godz.11:00)   ślub konkordatowy - łączny koszt 750 Euro*
26 i 28/06/2019  (godz.11:00)  ślub konkordatowy - łączny koszt 750 Euro*
24 i 26/07/2019  (godz.11:00)  ślub konkordatowy - łączny koszt 750 Euro*
28 i 30/08/2019  (godz.11:00)  ślub konkordatowy - łączny koszt 750 Euro*
25 i 30/10/2019  (godz.11:00)  ślub konkordatowy - łączny koszt 750 Euro*

TIVOLI (peryferia Rzymu)
29/04/2019 (rano) ślub cywilny - łączny koszt 550 Euro*
27/05/2019 (rano) ślub cywilny - łączny koszt 550 Euro*
24/06/2019 (rano) ślub cywilny - łączny koszt 550 Euro*
29/07/2019 (rano) ślub cywilny - łączny koszt 550 Euro*
26/08/2019 (rano) ślub cywilny - łączny koszt 550 Euro*
30/09/2019 (rano) ślub cywilny - łączny koszt 550 Euro*
28/10/2019 (rano) ślub cywilny - łączny koszt 550 Euro*

TOSKANIA (okolice Sieny)

31/05/2019 ślub konkordatowy - łączny koszt 800 Euro*
01/06/2019 ślub cywilny w USC lub ślub konkordatowy - łączny koszt 800 Euro*
07/08/2019 ślub cywilny w USC lub ślub konkordatowy - łączny koszt 800 Euro*
08/08/2019 ślub cywilny w USC ślub konkordatowy - łączny koszt 800 Euro*

LIGURIA (Portovenere)
15/05/2019 ślub cywilny w USC - 800 Euro USC lub 1400 Euro (Catello Doria) *
11/09/2019 ślub koncordatowy Portovenere - 1.100 Euro*

WYBRZEŻE AMALFITAŃSKIE (okolice Ravello)
03/05/2019 ślub cywilny w USC - łączny koszt 500 Euro*
03 i 05/05/2019 ślub konkordatowy - łączny koszt 800 Euro*
05 i 07/06/2019  ślub cywilny w USC - łączny koszt 500 Euro*
05 i 07/06/2019 ślub konkordatowy - łączny koszt 800 Euro*
Ravello
                                 03/05/2019 ślub cywilny w USC - łączny koszt 1.100 Euro*

SYCYLIA (Scopello)
18/09/2019 ślub konkordatowy - 1.300 Euro*
18/09/2019 ślub cywilny - 1.300 Euro*


(*) Miejsca ceremonii są zdefiniowane przez Włoski Ślub - Organizacja Ślubu i Wesela we Włoszech

ZAINTERESOWANYCH 
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU !!!
0039 339 6104406
0048 603 245 416


wtorek, 20 listopada 2018

ŚLUB CYWILNY WE WŁOSKIM URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

ŚLUB CYWILNY WE WŁOSKIM URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

ŚLUB CYWILNY WE WŁOSKIM URZĘDZIE STANU CYWILNEGO
Jeśli macie zamiar zawrzeć związek małżeński we włoskim Urzędzie Stanu Cywilnego, macie do wyboru wszystkie urzędy na terytorium Republiki Włoskiej. Wymagane dokumenty we wszystkich gminach są takie same, jedyną różnicą na jaką musicie się przygotowac to koszta administracyjne jakie są ustalane przez gminy indywidualnie za udzielenie ślubu lub wynajęcie sali ślubów. W tym celu istnieją dwa rodzaje stawek dla rezydentów (osób zameldowanych na terenie gminy) i nie rezydentów (pozostałych którzy nie maja zameldowania a przede wszystkim obocokrajowców)
Obywatele Polscy zamierzający zawrzeć związek małżeński powinny zwrócić się do zainteresowanej gminy (Ufficio di Stato Civile) zarezerwować terim i dostarczyć wymagane dokumenty. Przepisy niby są ogólnokrajowe, ale każda gmina ma swoje procedury, związane zwłaszcza z czasem „rezerwacji” sali ślubów. W miastach lub mijescach atrakcyjnych turystycznie niektóre daty należy zarezerwować aż z rocznym wyprzedzeniem.PODSTAWOWE DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WE WŁOSZECH:

 Zaświadczenia stwierdzające że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo poza granicami Polski. We Włoszech dokument ten nazywa się ”Nulla Osta al matrimonio”


 Zaświadczenie takie wydaje Urząd Stanu Cywilnego w Polsce, a więc musicie się w tym celu udać do USC w Polsce. Od 1 marca 2015 nastąpiła centralizacja sytemu obsługującego wszystkie USC w Polsce, dlatego wystarczy się zgłosić do obojetnie jakiego urzędu na terytorium kraju, kiedyś można było wyrobić ten document tylko w gminie w której byliście zameldowani lub która była Waszym ostatnim miejscem zameldowania. Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy załączyć skrócony odpis aktu urodzenia (chyba że urodziliście się w tej samej gminie – wtedy zazwyczaj nie ma takiej potrzeby) oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej. W przypadku osób rozwiedzionych oraz wdowców konieczne jest również załączenie odpisu aktu ślubu z adnotacją o rozwodzie i odpisu aktu zgonu. Koszt uzyskania zaświadczenia: opłata skarbowa w wysokości 38 zł. Jeśli nie macie możliwości uzyskania zaświadczenia w Polsce, możecie skorzystać z pośrednictwa konsulatu, co oczywiście wiąże się z większymi kosztami i dłuższym czasem oczekiwania. Po uzyskaniu zaświadczenia należy je przetłumaczyć (nie ma możliwości wydania go na formularzu międzynarodowym) oraz uwierzytelnić. W tym celu należy się zgłosić do Konsulatu RP na terytorium Włoch, który dokona tłumaczenia i opieczętuje zaświadczenie.

Koszt tłumaczenia i uwierzytelnienia za każdy dokument: 30 euro + ewentualnie 10 euro, jeśli chcecie, by zaświadczenie zostało Wam odesłane pocztą.
Dokumenty mają ważność tylko 6 miesiecy od daty wydania.

We Włoszech kobieta może zawrzeć nowy związek małżeński po upływie 300 dni od daty ustania poprzedniego małżeństwa. W tym celu należy przedstawić:
- Osoby rozwiedzine - odpis skrócony aktu małżeństywa z adnotacją o rozwodzie na druku wielojẹzycznym z adnotacja o dacie rozwodu.


- Wdowiec/wdowa – Odpis skrócony aktu zgonu na druku wielojezycznym z adnotacja o dacie śmierci poprzedniego małżonka.


□  Skany dowodów osobistych lub paszportów przyszłych małżonków oraz świadków.
W przypadku nowych dowodów osobistych lub paszportów odręcznie napisana deklaracja o miejscu zameldowania (dokładny adres) w jẹzyku włoskim.
W przypadku nowych dowodów osobistych lub paszportów odręcznie napisana deklaracja o miejscu zameldowania (dokładny adres).
□  Dowodów wpłaty stawki administracyjnej za udzielenie ślubu lub wynajmu sali ślubów.

Polscy obywatle biorący ślub we Włoszech nie maja obowiązku publikacji zapowiedzi (richiesta di pubblicazioni)! Dlatego nie składają przyrzeczenia (promessa di matrimonio lub giuramento). Robią to obywatele włoscy, po upewnieniu się że wszystko jest w porządku, włoski USC dokonuje publikacji-zapowiedzi, tzw. pubblicazioni. Jest to procedura, która ma na celu umożliwienie osobom, które ewentualnie mogłyby sprzeciwić się zawarciu przez Was ślubu, skontaktowanie się z urzędem i zgłoszenie takiego sprzeciwu. Zapowiedzi publikowane są obecnie na stronach internetowych gmin i zgodnie z przepisami muszą być upublicznione przez co najmniej 8 dni, po czym odczekuje się kolejne 3 dni, poocząwszy od dwunastego dnia od momentu publikacji zapowiedzi możecie się pobrać, co poświadcza nulla ostawydane przez włoski USC. 
ŚWIADKOWIE Zgodnie z art. 107 Kodeksu Cywilnego potrzebować będziecie dwóch świadków, którzy powinni znać język włoski (co nie znaczy, że muszą być obywatelami włoskimi). Świadkowie muszą okazać dokument tożsamości i podpisać się na dokumentacji poświadczającej zawarcie przez Was związku małżeńskiego.

T
ŁUMACZ


Związane jest to z koniecznością zrozumienia tekstu ceremonii, podczas której odczytywane są przepisy prawa włoskiego, oraz zostaje zlozona przysiega malzenska, zatem obecność tłumacza jest obowiazkowa.


ZAPRASZAMY NA ŚLUB WE WŁOSZECH !!!

Spis dokumentów na ślub we Włoskim Urzędzie Stanu Cywilnego

Dokumenty potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego we Włoskim Urzędzie Stanu Cywilnego we Włoszech:

□  Zaświadczenia stwierdzające że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (dwa dokumenty - każdy z nowożeńców musi mieć swój dokument).
Dokumenty są wystawiane przez Polski Urząd Stanu Cywilnego
Dokumenty mają ważność tylko 6 miesiecy od daty wydania, muszą być przetłumacze na język włoski z uwierzytelnione tłumaczenie przez polską placówke dyplomatycznąwe Włoszech. 
□  Skany dowodów osobistych lub paszportów przyszłych małżonków 
□  Skany dowodów osobistych lub paszportów świadków

□  W przypadku nowych dowodów osobistych lub paszportów odręcznie napisana deklaracja o miejscu zameldowania (dokładny adres).

We Włoszech kobieta może zawrzeć nowy związek małżeński po upływie 300 dni od daty ustania poprzedniego małżeństwa. W tym celu należy przedstawić:
□  Osoby rozwiedzine - odpis skrócony aktu małżeństywa z adnotacją o rozwodzie na druku wielojẹzycznym z adnotacja o dacie rozwodu.

□  Wdowiec/wdowa – Odpis skrócony aktu zgonu na druku wielojezycznym z adnotacja o dacie śmierci poprzedniego małżonka.

wtorek, 8 maja 2018

AUDJENCJA GENERALNA W WATYKANIE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO MŁODYCH PAR U PAPIEŻA FRANCISZKA

Przyjeżdżając na ślub lub na podroż poślubną do Rzymu, Młoda Para ma jedyna okazję w swoim rodzaju aby uczestniczyć w wyjątkowym spotkaniu - Audjencji Generalej w Watykanie podczas której może uzyskać błogosławieństwo u Papieża Franciszka. Audjencje Generalne odbywają się zawsze w środy. Błogosławieństwo mogą otrzymać wszystkie Młode Pary, a droga na papieską audiencję wcale nie jest skomplikowana.


Co należy zrobić aby otrzymać Błogosławieństwo od Papieża Franciszka?
1. Ślub kościelny (należy mieć zawarty ślub kościelny (konkordatowy) a spotkanie musi się odbyć do 2 miesięcy od daty ślubu).

2. Sprawdźić Kalendarz Audjencji Papieskich (Prefettura della Casa Ponitificia).

3. Wysłać zapytanie, oto są dwie możliwości:
- Pierwsza skontaktować się z Biurem Informacji dla Pielgrzymów w Rzymie (http://duszpasterstwopolakowwrzymie.com), w wiadomości e-mailowej należy podać imiona i nazwiska nowożeńców, a także datę ślubu kościelnego i datę audiencji.
- Druga pobrać ze strony interentowej prefektury watykańskiej formularz zgłoszeniowy (link:Formularz zgłoszeniowy), wypełnić danymi nowożeńców i poprosić o“nulla osta” od proboszcza w parafii w Polsce z pieczątką parafii i podpisem proboszcza.

3. Zaplanować podróż do Rzymu i oczywiście zabrać ze sobą stroje ślubne. W Rzymie należy być co najmniej dzień wcześniej, żeby osobiście odebrać specjalne wejściówki.

4. Dzień Audjencji 
Na placu Świętego Piotra dla nowożeńców jest specjalnie zarezerwowany sektor, ale mimo tego należy udać się oczywiście w strojach ślubnych z dużym wyprzedzeniem, wejściówki należy mieć zawsze przy sobie.
Po zakończeniu audiencji Młode Pary są przeprowadzane przez obsługę do miejsca spotkania z Papieżem.
Pamiątką ze spotkania są zdjęcia z przywitania i błogosławieństwa z Papieżem, które można zakupić na watykańskiej stronie internetowej L'Osservatore Romano (http://www.photovat.com), w formie plików lub jako wywołane odbitki.

Przyjeżdżając specjalnie na spotkanie z Papieżem w Rzymie, można fantastycznie wykorzystać podróż na realizacje sesji plenerowej poślubnej w Rzymie. Wieczne Miasto jest pełne klimatycznych miejsc - znanych mniej lub bardziej zabytków, po tarasy z widokiem na miasto i ogrody – które będą bezcenne na Wasze wspólne wspomnienia. Sesje w Rzymie są niewiele droższe od tych w Polsce a jeśli potrzebujecie pomocy, skontaktujcie się z nami (wloskislub@gmail.com).

Zapraszamy do Rzymu !

poniedziałek, 10 lipca 2017

Jaką modę przyniesie nam jesień i zima 2017/2017 - relacja z pokazów ALTA MODA ROMA.poniedziałek, 10 lipca 2017


Jaką modę przyniesie nam jesień i zima 2017/2017 - relacja z pokazów ALTA MODA ROMA.


W dniu 7 lipca br. przedstawiciele wloskislub.com uczestniczyli w dwóch pokazach mody, które odbywały się w ramach festiwalu Alta Roma .

Pierwszy z nich przestawiał kolekcję Pani Sabriny Persechino pod tytułem REWIND – jesień/zima 2017/2018. Piękne kostiumy w kolorach gasnącego jesienią morza tj. szarości, brudne błękity czy 

w kolorach ziemi różne odcienie brązów, khaki czy czernie prezentowało kilkanaście modelek stylizowanych przez Sergio Valente, który zajął się fryzurami i Simone Belli odpowiedzialnego za make-up. Sama autorka kolekcji zainspirowała się architekturą nowoczesną Zaha Hadid, która jest charakterystyczna ze względu na swoje zniekształcone geometryczne linie. Autorka opowiada, że kolekcja Rewind naśladuje ciągle przemiany,  tj. jak zmieniające się morze i jego fale i ciągły przepływ wody, który również definiuje upływający czas. Właśnie ten przepływ wody jest widoczny w kolekcji Pani Sabiny w liniach, które zniekształcone odzwierciedlają zaburzone linie horyzontu. W kolekcji można było zobaczyć wełniane płaszcze z szerokimi rękawami imitującymi fale, geometryczne aksamitne sukienki, kombinezony w kolorach zachodzącego jesiennego słońca, proste, a zarazem dostojne czernie z delikatną siateczką. Kształty zostały podkreślone kolorem grafitowej nici. Nie mogło zabraknąć jedwabnej sukni ślubnej, która również zachwyciła wszystkich swoją prostotą, a za razem była bardzo odważna. Tytuł kolekcji pochodzący od wiatru autorka tłumaczy, że wiatr zniekształca harmonię, przestrzeń i czas i to właśnie chciała pokazać w swoich ubraniach.   
Drugi pokaz mody był zupełnie inny od pierwszego. Przede wszystkim projektantem był pochodzący 
z Lebabonu desinger Rani Zakhem. Jego kolekcja miała przestawiać eksplozję gwiazdy, która jest odległym światłem. Wszechświat jest tajemniczy i niedostępny dla wszystkich, ale światło w postaci gwiazdy przechodzi przez niego, rozświetlając go i pozwalając wyobraźni na rozmaite wytwory. Tak tłumaczy kolekcję autor, który tym razem odszedł od tradycyjnych kanonów mody i wykreował suknie 
o rygorystycznych formach, a jedwab, szyfon, satyna układając się w regularne linie i kształty miały pokazywać kobietę lekką niczym w stanie nieważkości. Mocne, dynamiczne kolory razem z cekinami i grą świateł tworzyły piękny kalejdoskop, a wszystko odbijało się w lustrzanym wybiegu. Czerwona suknia miała symbolizować tańczący ogień, czerń zaś wulkaniczny pył, który swobodnie opadał na lekki dół sukni i zastygał w srebro,  żółcie i pomarańcze natomiast były symbolem komety i meteorów, złoto to słońce, granaty to niebo. Zaskakująca i uwodzicielska była suknia ślubna, biała jak niezmącony stopą śnieg, bardzo zabudowana i szeroka, ozdobiona tysiącami świecących kryształków niczym burza gwiazd. Modelka poruszała się w niej z wielką gracją, tak by ukazać piękny długi i szeroki tren.
C
Obydwa pokazy zostały okrzyknięte wielkimi brawami. Uczestniczyły w nich ważne postaci ze świata mody. Szerokie grono reporterów, kamerzystów, fotografów uwieczniało te chwile. Muzyka i światło tworzyły niezapomniany efekt. Pokazy mody to ogromne przedsięwzięcia wymagające zaangażowania wielu osób.   


                                                                                                                                          Autor: Magdalena Cywińska

czwartek, 6 lipca 2017

Ślub w Ravello - idealne miejsce na realizację marzeń.

To niemal pewne, że dzień ślubu to najważniejszy dzień w życiu kobiety i mężczyzny, kiedy to przysięgając w imię prawa cywilnego i boskiego biorą za siebie odpowiedzialność i ślubują sobie miłość, wierność i zgodność w zmierzaniu do wspólnych celów, a jednym z nich jest wspólne szczęście.

            Taki dzień często planujemy bardzo długo, inspirując się kolorowymi gazetami, oglądając katalogi, śledząc nowinki, czy angażując się w dyskusje w wielu grupach na portalach społecznościowych. Szukamy tej jedynej i wyjątkowej kreacji i obrączek, które będą zawsze towarzyszyć, przypominając nam ten dzień, słowa przysięgi i nasze obowiązki wobec siebie. 

            To podniosłe momenty, pełne różnorakich emocji. Mimo wielkiego stresu, z duma wyczekujemy kiedy nadejdzie właśnie ta godzina… 
             Takim emocjonującym wydarzeniem był właśnie dla nas ślub w Ravello, w małej miejscowości położonej na wybrzeżu Amalfitańskim zorganizowany przez www.wloskislub.com.


            Pani młoda z pochodzenia Polka i jej narzeczony Australijczyk wybrali to miejsce by przysięgając sobie oddanie na zawsze piękne góry i lazurowe morze były tego świadkami. Cudownie ozdobiony w kwiaty taras w pięciogwiazdkowym hotelu Palazzo Avinio http://www.palazzoavino.com/it, a powietrzu zapach miłości i to wszystko przy dźwiękach piosenki Johna Legend – All of me granych na flecie poprzecznym wszystkich przyprawiły o dreszcze. Dreszcze emocji, które wraz z lekkim wiatrem otulały każdego uświadamiając podniosłość chwili. Gdy Pani Młoda schodziła ze schodów i wkroczyła na biały dywan czas stanął w miejscu. 

           Goście rozkoszowali się widokiem nietuzinkowej kreacji, która pochodziła z kolekcji katalońskiej firmy Pronovias – dresing dream https://www.pronovias.com/pl/. Była piękna, że kunszt jej wykonania zachwycał, a całokształt wręcz onieśmielał. Małżeńska przysięga ze smakiem przeplatana miłosną poezją, dodawała pikanterii i zarazem koiła uszy, a sceneria cudownie radowała oczy. 
                Po ślubie aperitif i symboliczna lampka prosecco, włoskie przystawki i pamiątkowe zdjęcia by na zawsze uwiecznić ten najważniejszy i niepowtarzalny w życiu dzień. 
                 Ravello to bez wątpienia wspaniałe miejsce na ceremonię ślubną i spełnienie marzeń dotyczących tego jednego i wyjątkowego dnia.
Auguri J&D !!!


Autor: Magdalena Cywińska
Zdjęcia: Włoski Ślub