czwartek, 22 listopada 2018

SPECJALNE OFERTY NA ORGANIZACJE PROCEDUR ŚLUBNYCH WE WŁOSZECH - ROK 2019PROPONUJEMY ORGANIZACJE PROCEDUR ŚLUBNYCH W WŁOSZECH I W SPECJALNEJ OFERCIE !!!

ZAPROPONOWANE CENY ZAWIERAJĄ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE OPŁATY I OFIARY, ORAZ MAJĄ ZDEFINIOWANE MIEJSCA I TERMINY CEREMONII
(MŁODA PARA Z OBYWATELSTWEM POLSKIM).

Zawierają:
  • Rezerwacja terminu ślubu w USC lub kościele.
  • Procedurę organizacyjna z zakresu przygotowania niezbędnej dokumentacji w Polsce (cywilnej i kościelnej).
  • Dopatrzenie wszystkich formalności we Włoszech, tak aby ślub się odbył i został wydany akt ślubu, który będzie ważny w Polsce.
  • Opłaty za tłumaczenia z języka polskiego na język włoski, wykonane przez Polski Konsulat w Rzymie (2 dokumenty cywilne).
  • Opłaty administracyjne po stronie włoskiej (cywilne i kościelne).
  • Tłumacz na spotkanie w USC w przeddzień ślubu na ostatnie formalności przedślubne w USC.
  • Ofiara kościelna dla włoskiej parafii.
  • Ofiara dla celebranta polskojęzycznego z ewentualnymi kosztami transferu.
  • Koordynacja dnia ślubu w języku polskim.


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i kontaktu z nami

RZYM (*tylko jeden kościół)
22/06/2019  (godz.16:00)  ślub konkordatowy - łączny koszt 800 Euro*
24, 25 i 26/07/2019  (godz.11:00)  ślub konkordatowy - łączny koszt 800 Euro*
28/09/2019  (godz.18:00)  ślub konkordatowy - łączny koszt 800 Euro*

TOSKANIA (okolice Sieny)
28/05/2019 ślub konkordatowy - łączny koszt 900 Euro*
20/06/2019 ślub konkordatowy - łączny koszt 900 Euro*
21/08/2019 ślub konkordatowy - łączny koszt 900 Euro*

SYCYLIA (Scopello)
16/09/2019 ślub konkordatowy - 1.300 Euro*
18/09/2019 ślub konkordatowy - 1.300 Euro*
18/09/2019 ślub cywilny - 1.300 Euro*


(*) Miejsca ceremonii są zdefiniowane przez Włoski Ślub - Organizacja Ślubu i Wesela we Włoszech

ZAINTERESOWANYCH 
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU !!!
0039 339 6104406
0048 603 245 416


wtorek, 20 listopada 2018

ŚLUB CYWILNY WE WŁOSKIM URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

ŚLUB CYWILNY WE WŁOSKIM URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

ŚLUB CYWILNY WE WŁOSKIM URZĘDZIE STANU CYWILNEGO
Jeśli macie zamiar zawrzeć związek małżeński we włoskim Urzędzie Stanu Cywilnego, macie do wyboru wszystkie urzędy na terytorium Republiki Włoskiej. Wymagane dokumenty we wszystkich gminach są takie same, jedyną różnicą na jaką musicie się przygotowac to koszta administracyjne jakie są ustalane przez gminy indywidualnie za udzielenie ślubu lub wynajęcie sali ślubów. W tym celu istnieją dwa rodzaje stawek dla rezydentów (osób zameldowanych na terenie gminy) i nie rezydentów (pozostałych którzy nie maja zameldowania a przede wszystkim obocokrajowców)
Obywatele Polscy zamierzający zawrzeć związek małżeński powinny zwrócić się do zainteresowanej gminy (Ufficio di Stato Civile) zarezerwować terim i dostarczyć wymagane dokumenty. Przepisy niby są ogólnokrajowe, ale każda gmina ma swoje procedury, związane zwłaszcza z czasem „rezerwacji” sali ślubów. W miastach lub mijescach atrakcyjnych turystycznie niektóre daty należy zarezerwować aż z rocznym wyprzedzeniem.PODSTAWOWE DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WE WŁOSZECH:

 Zaświadczenia stwierdzające że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo poza granicami Polski. We Włoszech dokument ten nazywa się ”Nulla Osta al matrimonio”


 Zaświadczenie takie wydaje Urząd Stanu Cywilnego w Polsce, a więc musicie się w tym celu udać do USC w Polsce. Od 1 marca 2015 nastąpiła centralizacja sytemu obsługującego wszystkie USC w Polsce, dlatego wystarczy się zgłosić do obojetnie jakiego urzędu na terytorium kraju, kiedyś można było wyrobić ten document tylko w gminie w której byliście zameldowani lub która była Waszym ostatnim miejscem zameldowania. Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy załączyć skrócony odpis aktu urodzenia (chyba że urodziliście się w tej samej gminie – wtedy zazwyczaj nie ma takiej potrzeby) oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej. W przypadku osób rozwiedzionych oraz wdowców konieczne jest również załączenie odpisu aktu ślubu z adnotacją o rozwodzie i odpisu aktu zgonu. Koszt uzyskania zaświadczenia: opłata skarbowa w wysokości 38 zł. Jeśli nie macie możliwości uzyskania zaświadczenia w Polsce, możecie skorzystać z pośrednictwa konsulatu, co oczywiście wiąże się z większymi kosztami i dłuższym czasem oczekiwania. Po uzyskaniu zaświadczenia należy je przetłumaczyć (nie ma możliwości wydania go na formularzu międzynarodowym) oraz uwierzytelnić. W tym celu należy się zgłosić do Konsulatu RP na terytorium Włoch, który dokona tłumaczenia i opieczętuje zaświadczenie.

Koszt tłumaczenia i uwierzytelnienia za każdy dokument: 30 euro + ewentualnie 10 euro, jeśli chcecie, by zaświadczenie zostało Wam odesłane pocztą.
Dokumenty mają ważność tylko 6 miesiecy od daty wydania.

We Włoszech kobieta może zawrzeć nowy związek małżeński po upływie 300 dni od daty ustania poprzedniego małżeństwa. W tym celu należy przedstawić:
- Osoby rozwiedzine - odpis skrócony aktu małżeństywa z adnotacją o rozwodzie na druku wielojẹzycznym z adnotacja o dacie rozwodu.


- Wdowiec/wdowa – Odpis skrócony aktu zgonu na druku wielojezycznym z adnotacja o dacie śmierci poprzedniego małżonka.


□  Skany dowodów osobistych lub paszportów przyszłych małżonków oraz świadków.
W przypadku nowych dowodów osobistych lub paszportów odręcznie napisana deklaracja o miejscu zameldowania (dokładny adres) w jẹzyku włoskim.
W przypadku nowych dowodów osobistych lub paszportów odręcznie napisana deklaracja o miejscu zameldowania (dokładny adres).
□  Dowodów wpłaty stawki administracyjnej za udzielenie ślubu lub wynajmu sali ślubów.

Polscy obywatle biorący ślub we Włoszech nie maja obowiązku publikacji zapowiedzi (richiesta di pubblicazioni)! Dlatego nie składają przyrzeczenia (promessa di matrimonio lub giuramento). Robią to obywatele włoscy, po upewnieniu się że wszystko jest w porządku, włoski USC dokonuje publikacji-zapowiedzi, tzw. pubblicazioni. Jest to procedura, która ma na celu umożliwienie osobom, które ewentualnie mogłyby sprzeciwić się zawarciu przez Was ślubu, skontaktowanie się z urzędem i zgłoszenie takiego sprzeciwu. Zapowiedzi publikowane są obecnie na stronach internetowych gmin i zgodnie z przepisami muszą być upublicznione przez co najmniej 8 dni, po czym odczekuje się kolejne 3 dni, poocząwszy od dwunastego dnia od momentu publikacji zapowiedzi możecie się pobrać, co poświadcza nulla ostawydane przez włoski USC. 
ŚWIADKOWIE Zgodnie z art. 107 Kodeksu Cywilnego potrzebować będziecie dwóch świadków, którzy powinni znać język włoski (co nie znaczy, że muszą być obywatelami włoskimi). Świadkowie muszą okazać dokument tożsamości i podpisać się na dokumentacji poświadczającej zawarcie przez Was związku małżeńskiego.

T
ŁUMACZ


Związane jest to z koniecznością zrozumienia tekstu ceremonii, podczas której odczytywane są przepisy prawa włoskiego, oraz zostaje zlozona przysiega malzenska, zatem obecność tłumacza jest obowiazkowa.


ZAPRASZAMY NA ŚLUB WE WŁOSZECH !!!

Spis dokumentów na ślub we Włoskim Urzędzie Stanu Cywilnego

Dokumenty potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego we Włoskim Urzędzie Stanu Cywilnego we Włoszech:

□  Zaświadczenia stwierdzające że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (dwa dokumenty - każdy z nowożeńców musi mieć swój dokument).
Dokumenty są wystawiane przez Polski Urząd Stanu Cywilnego
Dokumenty mają ważność tylko 6 miesiecy od daty wydania, muszą być przetłumacze na język włoski z uwierzytelnione tłumaczenie przez polską placówke dyplomatycznąwe Włoszech. 
□  Skany dowodów osobistych lub paszportów przyszłych małżonków 
□  Skany dowodów osobistych lub paszportów świadków

□  W przypadku nowych dowodów osobistych lub paszportów odręcznie napisana deklaracja o miejscu zameldowania (dokładny adres).

We Włoszech kobieta może zawrzeć nowy związek małżeński po upływie 300 dni od daty ustania poprzedniego małżeństwa. W tym celu należy przedstawić:
□  Osoby rozwiedzine - odpis skrócony aktu małżeństywa z adnotacją o rozwodzie na druku wielojẹzycznym z adnotacja o dacie rozwodu.

□  Wdowiec/wdowa – Odpis skrócony aktu zgonu na druku wielojezycznym z adnotacja o dacie śmierci poprzedniego małżonka.